KRIDO

 

W zakresie usług Kancelarii mieszczą się:


Na podstawie prowadzonych ewidencji sporządzamy i przekazujemy drogą elektroniczną do właściwego urzędu deklaracje podatkowe i ZUS, jednocześnie informując Państwa o zobowiązaniach wynikających ze złożonych deklaracji.

Na koniec roku obrotowego sporządzamy sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wraz z informacją dodatkową).

Na Państwa życzenie sporządzamy wnioski kredytowe, oraz inną dokumentacje finansową.

W ramach współpracy nasza Kancelaria Rachunkowa oferuje konsultacje z dziedziny rachunkowości, podatków finansów oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Nasze Biuro Rachunkowe ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone usługi. W związku z prowadzoną działalnością ma zawartą umowę ubezpieczenia OC.

Jakość naszych usług poparta jest stałym kontaktem i wsparciem merytorycznym doradcy podatkowego, biegłego rewidenta oraz radcy prawnego.

Zapewniamy ochronę danych osobowych oraz poufność i bezpieczeństwo danych finansowych Klienta.

Swoje zadania wykonujemy rzetelnie zgodnie z zasadami Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości.

Początek strony