1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest KRIDO Inga Orłowska Plac Zamkowy 24A lok. 12, 55-200 Oława.
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 lub 14 ust. 1 i 2 (w zależności od źródła danych) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Przetwarzamy Twoje dane w celach: przeprowadzenia transakcji handlowych, rekrutacji lub zatrudnienia oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  4. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy lub rekrutacji.
  5. Twoje dane zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom prawnie umocowanym (urzędom, sądom itp.), w tym następcy prawnemu Administratora, ale również pracownikom Administratora, podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach, podwykonawcom jak i podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, informatyczne jeżeli będzie tego wymagała realizacja celów pkt.3.
  6. Przetwarzamy Twoje dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych. W przypadku danych pracowników okres ten jest stosowny do wymogów Prawa Pracy i przepisów ubezpieczeniowych.
  7. Masz prawo w każdej chwili do dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli inne obowiązujące przepisy nie będą ograniczały tych praw.
  8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób opisany na stronie www.uodo.gov.pl
  9. Nie dokonujemy zautomatyzowanej analizy Twoich danych, w tym profilowania.

W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować z ADO się poprzez e-mail: biuro (at) krido.eu.

 

Początek strony